การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  • 1. ในกรณีของสินค้าแมคเทค ฯ ขอรับประกันว่าหากสินค้าชิ้นใดมีความบกพร่อง แมคเทค ฯ จะจัดหาสินค้ามาทดแทนหรือดำเนินการซ่อมแซมสินค้าที่เสียหายให้หรือคืนเงินตามราคาที่ได้ตกลงซื้อ-ขายไว้ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของแมคเทค ฯ ทั้งนี้ การรับประกันดังกล่าวจะมีผลก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งและอ้างสิทธิดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมายังแมคเทค ฯ ภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันส่งมอบสินค้า
  • 2. การรับประกันดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงความบกพร่องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้สินค้า หรือการซ่อมแซมหรือการดัดแปลงใดๆ โดยไม่ได้ความยินยอมจากแมคเทค ฯ
  • 3. ลูกค้าจะต้องติดต่อแมคเทค ฯ เพื่อแจ้งให้แมคเทค ฯ ทราบล่วงหน้าถึงการส่งคืนสินค้าใดๆ และได้รับจำนวนที่ส่งคืนโดยระบุในงานเอกสารทั้งหมด สินค้าที่ส่งคืนทั้งหมดจะต้องมีบันทึกกำกับด้วยโดยระบุหมายเลขใบเรียกเก็บเงินและลักษณะของความบกพร่องในกรณีที่ลูกค้าไม่ส่งคืนสินค้า แมคเทค ฯอาจปฏิเสธที่จะรับสินค้าดังกล่าวและส่งกลับไปยังลูกค้าโดยลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง
  • 4. สินค้าที่แมคเทค ฯ จัดหามาทดแทนสินค้าบกพร่องนั้น ถือเป็นทรัพย์สินของแมคเทค ฯ กรรมสิทธิ์ในสินค้าทดแทนจะกลายเป็นของลูกค้าก็ต่อเมื่อแมคเทค ฯ ได้จัดส่งสินค้าทดแทนดังกล่าวแก่ลูกค้าแล้ว ในการนี้ ระยะรับประกันสินค้าทดแทนจะเท่ากับระยะรับประกันที่เหลืออยู่ของสินค้าที่บกพร่อง

เงื่อนไขการยกเว้นการรับประกันสินค้า

  • 1. การเสียหายที่เกิดจาก การใช้งานที่ผิดวิธี การต่อวงจรผิดพลาด การจ่ายกระแสไฟเกิน ความประมาทเลินเล่อ การใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ การหลุดหรือขาดของสายนำสัญญาณอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดลักษณะ
  • 2. การเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ , สงคราม , จลาจล
  • 3. การเสียหายที่เกิดจากแมลงและสัตว์
  • 4. การเสียหาย การแตกหัก ของชิ้นส่วนทางกล พลาสติก กล่อง แผ่นรองแผงวงจร
  • 5. การบัดกรี หรือดัดแปลงเพิ่มเติม
weshopplus